شرکت کیهان فراکوشان مواد پارس خدمات تخصصی در زمینه طراحی روش بازرسی و تولید تجهیزات وابسته را به صورت اختصاصی انجام می دهد.