انواع خدمات بازرسی مورد نیاز در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در این شرکت با تامین تجهیزات مربوطه در طی بازرسی به صورت کامل انجام می پذیرد.