انواع تجهیزات بازرسی در این شرکت به صورت اختصاصی تعمیر می شود.