دستگاه های مورد نیاز جهت برداشت پتانسیل لحظه خاموش در بازرسی از تجهیزات دارای سیستم حفاظت کاتدی (اینتراپتر و دیتالاگر) در این شرکت به صورت اختصاصی طراحی و تولید شده است.